focazeytindali.org_logo
Güvenli ve adil gıda hareketi

Slow Avrupa


Slow food avrupaSlow Food’a göre,  yeni Avrupa politikaları biyolojik çeşitliliği koruma, sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması ve kapsamlı olarak geliştirilmesi üzerine kurulu olmalıdır. Slow Food yerel ürünlere, kendi topraklarına, toplumsal kültürüne sahip çıkan bir Avrupa istemekte; Avrupa’nın gıda geleceği konusundaki güncel ve hassas tartışmalarda aktif olarak sürdürülebilir bir tarım-gıda sisteminin benimsemesi için taraf olmaktadır.Avrupa Birliği politikalarının üretim ve tüketim modeli üzerinde derin bir etkisi olduğundan,  gıda sisteminin çevre politikalarının odak noktası olması büyük önem taşımaktadır. 2011 ve 2012 yıllarında Avrupa Komisyonu – Çevre Delegasyonu Slow Food’un faaliyetleri ve Avrupa çapındaki çevresel etkisinin farkına vararak Slow Food ve ortaklarına hibe desteği sağlamıştır.  2013 Yılından bu yana Avrupa Komisyonu, tarımsal biyoçeşitliliğin korunması ve Balkanlar’da kırsal kalkınmanın desteklenmesini amaçlayan bir proje için Slow Food’u ve ortaklarını desteklemektedir.

Tarım

Slow Food, AB’nin Ortak Tarım Politikası’nın (CAP) iki temel unsura dayanması gerektiğini savunmaktadır: sürdürülebilir küçük ölçekli üretim ve gençler. Avrupa, kaliteli ve besleyici gıda sağlayan, toplumu destekleyen, küçük ölçekli, düşük çevresel etkili gıda üretimiyle köklerini yeniden keşfetmelidir. Gençler söz konusu olduğunda,  Avrupa’daki çiftçilerin sadece % 7’sinin 35 yaşın altında olması endişe vericidir. Slow Food gençler arasındaki yüksek işsizlik oranları göz önüne alındığında tarımın, gençler için memnuniyeti ve başarı sağlayan geçerli bir kariyer olması gerektiğine inanmaktadır.

Balıkçılık

Balıkçılık; küresel balık stokları, okyanuslardaki kirlilik ve bu durumun kıyı bölgelerinde yaşayan milyonlarca küçük ölçekli balıkçının üzerindeki yarattığı geçim sıkıntısı göz önüne alındığında özellikle kritik bir konudur. Slow Food, balıkçılık faaliyetleri ve denizlerin korunması arasında doğru dengeyi sağlayacak ve kıyı balıkçılarının ve zanaat balıkçılığının gelişimini sağlayabilecek bir Ortak Balıkçılık Politikası’nın gerekliliğine inanmaktadır.  Ortak Balıkçılık Politikası sürdürülebilir yöntemleri desteklemeli, sürdürülebilir olmayan uygulamalara karşı caydırıcı cezalar getirmeli, yerel yönetimlerin bölge kaynaklarını en iyi şekilde kullanmalarını sağlayacak bölgesel bir anlayış temelinde olmalı ve balıkçılık ve balık tüketiminin sürdürülebilir olması için yapılan eğitimleri desteklemelidir.

İklim değişikliği ve gıda zinciri

İklim değişikliğinin ana nedenleri arasında diğer sanayi sektörlerinden daha fazla fosil enerji tüketen tarım ve gıda üretimi, nakliyesi ve pazarlaması yer almaktadır. Sera etkisi ve kirlilik endüstriyel tarım/gıda sistemi nedeniyle artmakta, diğer yandan da yoğun hayvancılık nedeniyle atmosfere çok miktarda kirlilik yaratan madde salınmaktadır. Slow Food iklim değişikliğini önlemenin tek yolunun endüstriyel tarım/gıda sisteminden uzaklaşmak ve sürdürülebilir tarım/gıda yöntemlerini uygulamak olduğuna inanır. Slow Food daha az fosil yakıt tüketimine elverişli, topraktaki nemi ve karbondioksit miktarlarını koruyan, toprak erozyonunu önleyen, çölleşmeyi yavaşlatabilecek ve sucul kaynakların daha verimli kullanılmasına imkân sağlayan bir gıda sistemini savunmaktadır.

Slow Food gıda israfını önleyecek bir üretim, dağıtım ve tüketim sistemi için çalışmaktadır; zira dünyadaki toplam gıda üretimi 12 milyon insanı doyuracak miktarda olmasına rağmen bu miktarın %40’ı daha masalarımıza ulaşmadan israf olmaktadır.

Biyolojik çeşitlilik

Slow Food, geleneksel tarım uygulamalarının biyolojik çeşitliliğin korunması, toprak verimliliği, tarımsal ekosistemler ve doğanın korunması alanlarında önemli bir rol oynayabileceğine inanmaktadır. En iyi tarım ve balıkçılık, yerelde yapılan, çevre ve hayvan refahına saygı duyan ve yerel toplulukların bilgisine dayanan bir yaklaşımla mümkündür. Bu nedenle,  küçük ölçekli üreticileri ve biyolojik çeşitliliği korumak için zirai ilaç ve GDO kullanımı reddedilmeli, sürdürülebilir üretim sistemleri desteklenmelidir.

Kalkınma ve işbirliği

AB politikalarının genelde ve diğer bölgelerde, özellikle güneydeki ülkeler üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Slow Food bu konuyu iki açıdan ele alır: Avrupalı tüketicilerin farkındalığını artırmak ve güneydeki ülkelerde küçük ölçekli ve yerel uygulamalar dayalı sürdürülebilir kalkınma modellerini teşvik etmek.

Slow Food Gençlik Ağı

Slow Food toplum politikalarında gençlerin önemli bir rol oynadığını inancındadır. Slow Food’un ana amaçlarından biri gençleri desteklemek ve gençlik ağlarını teşvik etmektir. Slow Food’un en önemli uluslararası gençlik örgütü olan Slow Food Gençlik Ağı, gıda üretimini ve tüketimini değiştirmeyi amaçlayan öğrencileri ve genç üreticileri bir araya getirmektedir. Ağa dahil olan gençler, yerel gıda tüketimini, adil çalışma koşullarını ve dünyada 1 milyon insanın açlıktan kurtulması için küresel gıda sisteminin değişmesi gerektiğini savunmaktadır.

www.slowfood.com/sloweurope  platformu, kamuyu Avrupa politikaları hakkında bilgilendirmek ve Slow Food’un politikalar hakkındaki görüşlerini açıklamak amacıyla faaliyet göstermektedir.